ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατέχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ευρύτερης παιδευτικής του πολιτικής ΜΟΜus. Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και γνώσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαφορετικών ομάδων κοινού (ομάδες τυπικής εκπαίδευσης, οικογενειακές ομάδες, ευπαθείς ομάδες, δράσεις για παιδιά το πλαίσιο του ελευθέρου χρόνου, ενήλικες ομάδες κοινού, κ.τ.λ.) ενδυναμώνουν τον κοινωνικό ρόλο του μουσείου. Με ιδιαίτερη ευαισθησία στη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στις «αφηγήσεις» του φορέα και τις υπάρχουσες εμπειρίες των συμμετεχόντων, επιχειρούν να λειτουργήσουν ως μέσα διευκόλυνσης στη διαδικασία συν-διαμόρφωσης «προσωπικών ταυτοτήτων» των επισκεπτών-συμμετεχόντων. Έχουν χαρακτήρα μαθητοκεντρικό ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις έννοιες της συμπερίληψης της συμμετοχικότητας, του βιώματος και της προσωπικής εμπειρίας.