ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης του MOMus»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης του MOMus»

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών 30η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα Ελλάδος 15:00.

Αποσφράγιση προσφορών την 9η Ιανουαρίου  2023 και ώρα 13:00 μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου €161.200,00.

 

Κριτήριο ανάθεσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.