ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κατασκευών και τεχνικής υποστήριξης 7ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης»

Προθεσμία υποβολής προσφορών 6η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα Ελλάδος 11:00.

Αποσφράγιση προσφορών την 6η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου €16.000,00

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.