ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης έργων τέχνης των Συλλογών του MOMus»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης έργων τέχνης των Συλλογών του MOMus»

Προθεσμία υποβολής προσφορών 10η Ιουνίου 2020 και ώρα Ελλάδος 12:00.

Αποσφράγιση προσφορών την 10η Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου €30.000,00

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής.