ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης του MOMus»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης του MOMus»
Προθεσμία υποβολής προσφορών 7η Δεκεμβρίου 2021και ώρα Ελλάδος 15:00.
Αποσφράγιση προσφορών την 13η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Εργου €161.200,00.
Κριτήριο ανάθεσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.