ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 04955/27.01.2023 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 182889) για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 2 «Ψηφιακό Μητροπολιτικό Μουσείο – Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MoMus)» της Πράξης «Ψηφιακό Μητροπολιτικό Μουσείο – Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MoMus)» με κωδ. ΟΠΣ 5093236

Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 04955/27.01.2023 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 182889) για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 2 «Ψηφιακό Μητροπολιτικό Μουσείο – Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MoMus)» της Πράξης «Ψηφιακό Μητροπολιτικό Μουσείο – Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MoMus)»με κωδ. ΟΠΣ 5093236.