ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 3 θέσεις

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Επιχορήγηση του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης “Inspire Project”»  με κωδικό ΟΠΣ 5002287 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», η οποία προέκυψε από την αλλαγή του Δικαιούχου της πράξης καθώς το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνενώθηκε με τον νέο Δικαιούχο "Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MoMus)" σύμφωνα με το Ν. 4572/2018 (ΦΕΚ : 188/05.11.2018), ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) ανακοινώνει την  σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου τριών θέσεων και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών θέσεων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.    

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

Βοηθός Παραγωγής

1

4 μήνες

ΠΚΤ

2

Υπεύθυνος Προβολής

1

4 μήνες

ΜΦΘ

3

Εποπτεία Έκθεσης

1

3 μήνες

ΠΚΤ

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Α. Βοηθός Παραγωγής

•           Πτυχίο ΑΕΙ

•           Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2)

•           Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην παραγωγή εκθέσεων σύγχρονης τέχνης ή/και  την υποστήριξη καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

Β. Υπεύθυνος Προβολής

•           Πτυχίο ΑΕΙ Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Μουσειολογίας

•           Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ1)

•           Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην ανάπτυξη επικοινωνιακού υλικού στο χώρο των εικαστικών τεχνών ή/και στη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Γ. Εποπτεία Έκθεσης

•           Πτυχίο ΑΕΙ ή/και ΙΕΚ Φυλάκων

•           Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)

•           Εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών στην φύλαξη και εποπτεία εκθέσεων τέχνης

 

ΑΜΟΙΒΗ: Η συνολική αμοιβή για κάθε θέση θα είναι η ακόλουθη:

Α. Βοηθός παραγωγής               5.000,00€

Β. Υπεύθυνος Προβολής            5.000,00€

Γ. Επόπτης Έκθεσης                  4.000,00€

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιλογή των υποψηφίων για την παραπάνω θέση πραγματοποιείται μετά από αξιολόγηση/ βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα κριτήρια που περιγράφονται στον Πίνακα 1 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, όπως αυτό το αντικείμενο περιγράφεται στην Πρόσκληση.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 15η  Ιουλίου 2020 και ώρα 17.00 και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. του MOMus τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του MOMus (www.momus.gr ).

 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του MOMus (www.momus.gr). Η παρούσα περίληψη της πρόσκλησης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του MOMus (www.momus.gr ), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτεί ο φορέας χρηματοδότησης του έργου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 589142 ή στο email: athina.ioannou@momus.gr  (κα. Αθηνά Ιωάννου).