ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Παραγωγή Προωθητικού υλικού Inspire Project»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Παραγωγή Προωθητικού υλικού Inspire Project»

Προθεσμία υποβολής προσφορών 19η Ιουνίου 2020 και ώρα Ελλάδος 12:00.

Αποσφράγιση προσφορών την 19η Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου €14.000,00.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -  τιμής.