ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Συμμετοχικά και Βιωματικά Εργαστήρια Παραγωγής και ανάδειξης της σύγχρονης τέχνης» [Τ6ΥΒΠ-00510] με MIS 505622 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» -«ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη της σχετικής θέσης, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

 

ΘΕΣΗ: (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο MOMus στην έδρα του Οργανισμού μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Συνδρομή στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή των πιλοτικών σεναρίων περιήγησης για παιδιά και ειδικότερα αυτά που αντιμετωπίζουν αναπτυξιακές δυσκολίες στην επικοινωνία και το λόγο, για την προβολή του εικαστικού έργου των καλλιτεχνών της σύγχρονης ελληνικής τέχνης.

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

 

ΑΜΟΙΒΗ: Η συνολική αμοιβή θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και θα είναι ανάλογη των προσόντων των επιλεγέντων υποψηφίων και της διάρκειας απασχόλησής τους μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

2. Ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή είτε με μεταπτυχιακές σπουδές είτε με επιμορφωτικά σεμινάρια χρονικής διάρκειας ενός έτους και άνω

3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)

4. Πιστοποιημένη γνώση σε γλώσσες επικοινωνίας για άτομα με αναπτυξιακές δυσκολίες στην επικοινωνία και το λόγο.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: διενεργείται από τριμελή Επιτροπή με τη μοριοδότηση κάθε υποψηφίου/ας, βάσει των προσόντων-κριτηρίων.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 17η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17.00 στην έδρα του MOMus και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. του MOMus τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του MOMus (www.momus.gr ).

 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του MOMus (www.momus.gr). Η παρούσα περίληψη της πρόσκλησης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του MOMus (www.momus.gr ), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτεί ο φορέας χρηματοδότησης του έργου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 589142 ή στο email: eftihia.petridou@momus.gr  (κα. Ευτυχία Πετρίδου).