ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μουσειολόγος II

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Φορητό Εργαστήριο Ανοικτής Πρόσβασης για την Ανάδειξη της Τέχνης της Φωτογραφίας » [Τ2ΕΔΚ-02053] με MIS 5131357 η οποία έχει ενταχθεί στην  Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη της σχετικής θέσης, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

 

ΘΕΣΗ: (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο MOMus στην έδρα του Οργανισμού μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας με ειδίκευση στη Μουσειολογία ή  ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής με ειδίκευση Μουσειολογία

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Συνδρομή στον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση της πλατφόρμας MOMUS-Photo-VR μέσα από την έρευνα του έργου καλλιτεχνών-φωτογράφων της συλλογής του MOMus-Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και την ανάδειξή του στο πλαίσιο εφαρμογών ψηφιακής μουσειολογίας, καθώς και μέσα από την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εφαρμογών και σεναρίων σε διαδικτυακό και εικονικό περιβάλλον. Σχεδιασμός, έρευνα, καταγραφή και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα αναδεικνύουν την τέχνη τις φωτογραφίας. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις που θα οδηγήσουν στην πολυεπίπεδη κατανόηση της φωτογραφικής τέχνης στον δημόσιο τομέα.

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: δέκα  (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

ΑΜΟΙΒΗ: Η συνολική αμοιβή θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και θα είναι ανάλογη των προσόντων των επιλεγέντων υποψηφίων και της διάρκειας απασχόλησής τους μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο AEI  Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας ή Πτυχίο AEI Κοινωνικής Πολιτικής

2. Μεταπτυχιακός τίτλος στη Μουσειολογία

3. ‘Άριστη  γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2)

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: διενεργείται από τριμελή Επιτροπή με τη μοριοδότηση κάθε υποψηφίου/ας, βάσει των προσόντων-κριτηρίων.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 29η Αυγούστου 2022 και ώρα 17.00 στην έδρα του MOMus και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. του MOMus τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του MOMus (www.momus.gr).

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του MOMus (www.momus.gr). Η παρούσα περίληψη της πρόσκλησης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του MOMus (www.momus.gr ), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτεί ο φορέας χρηματοδότησης του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 566716 ή στο email: info.photography@momus.gr (κα.Ηρώ Κατσαρίδου).