ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Open Lab από τη Λαογραφική έως τη Σύγχρονη Τέχνη» [Τ6ΥΒΠ-00316] η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» -«ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη της σχετικής θέσης, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ: (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο MOMus στην έδρα του Οργανισμού μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, ειδίκευση Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Μέριμνα και σχεδιασμός μουσειοεκπαιδευτικών απαιτήσεων και υποστήριξη σχεδιασμού πλατφόρμας διαχείρισης πολιτιστικής πληροφορίας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΜΟΙΒΗ: Η συνολική αμοιβή θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και θα είναι ανάλογη των προσόντων των επιλεγέντων υποψηφίων και της διάρκειας απασχόλησής τους μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ΑΕΙ Ιστορίας και Αρχαιολογίας-ειδίκευση Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης
2. Μεταπτυχιακός τίτλος Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού»
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2)
4. Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων κοινού και ενηλίκων, σε πολιτιστικούς φορείς.
5. Εμπειρία ενός (1) έτους στην οργάνωση και συντονισμό διαδικτυακών ψηφιακών προγραμμάτων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: διενεργείται από τριμελή Επιτροπή με τη μοριοδότηση κάθε υποψήφιου/ας, βάσει (α) επιστημονικών προσόντων και (β) επαγγελματικής εμπειρίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 10η Μαΐου 2021 και ώρα 17.00 εγγράφως στην έδρα του MOMus και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. του MOMus τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του MOMus (www.momus.gr).

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του MOMus (www.momus.gr). Η παρούσα περίληψη της πρόσκλησης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του MOMus (www.momus.gr), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτεί ο φορέας χρηματοδότησης του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 589142-4 ή στο email: eftihia.petridou@momus.gr (κα. Ευτυχία Πετρίδου).