ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο « Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης του MOMus»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο « Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης του MOMus»

Προθεσμία υποβολής προσφορών 12η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα Ελλάδος 11:00.

Αποσφράγιση προσφορών την 12η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου €50.000,00

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.