ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Παραγωγή έκθεσης Inspire Project»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο « Παραγωγή έκθεσης Inspire Project»

Προθεσμία υποβολής προσφορών 27η Μαΐου 2020 και ώρα Ελλάδος 12:00.

Αποσφράγιση προσφορών την 27η Μαΐου 2020 και ώρα 13:00.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου €10.000,00

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.