ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο « Τουριστικές υπηρεσίες Inspire Project»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο « Τουριστικές υπηρεσίες Inspire Project»

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19η Μαΐου 2020 και ώρα Ελλάδος 12:00.

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ την 19η Μαΐου 2020 και ώρα 13:00.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου €5.000,00

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.