ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Inspire Project
MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Inspire Project.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Επιχορήγηση του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης “Inspire Project”»  με κωδικό ΟΠΣ 5002287 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», η οποία προέκυψε από την αλλαγή του Δικαιούχου της πράξης καθώς το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνενώθηκε με τον νέο Δικαιούχο "Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MoMus)" σύμφωνα με το Ν. 4572/2018 (ΦΕΚ : 188/05.11.2018), ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις τέσσερις θέσεις.