ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Φορητό Εργαστήριο Ανοικτής Πρόσβασης για την Ανάδειξη της Τέχνης της Φωτογραφίας » [Τ2ΕΔΚ-02053] με MIS 5131357 η οποία έχει ενταχθεί στην  Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά την οποία θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την σχετική θέση.