ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών λογιστικής παρακολούθησης του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης-MOMus

Προθεσμία υποβολής προσφορών 22η Απριλίου 2020 και ώρα Ελλάδος 17:00.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός του  €1.300,00 μηνιαίως πλέον ΦΠΑ

Κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής