ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Σύγχρονες Δράσεις Πολιτιστικής Προβολής του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης - MOMus»

Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Σύγχρονες Δράσεις Πολιτιστικής Προβολής του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης - MOMus»

Προθεσμία υποβολής προσφορών 12η Ιανουαρίου 2021και ώρα Ελλάδος 15:00.

Αποσφράγιση προσφορών την 13η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00 μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου €283.000,00

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής.