ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού «Ψηφιακό Μητροπολιτικό Μουσείο – Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MΟMus)»

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού  «Ψηφιακό Μητροπολιτικό Μουσείο – Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MΟMus)»

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών 28η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα Ελλάδος 18:00.

Νέα προθεσμία υποβολής προσφορών 7η Μαρτίου 2023 και ώρα Ελλάδος 18:00.

 

Αποσφράγιση προσφορών την 6η Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00 μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Νέα προθεσμία αποσφράγιση προσφορών την 13ηΜαρτίου 2023 και ώρα 13:00 μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου €383.129,03 πλέον ΦΠΑ

Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.