ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Σχεδιασμός και Παραγωγή Προωθητικού υλικού Inspire Project»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Σχεδιασμός και Παραγωγή Προωθητικού υλικού Inspire Project»

Προθεσμία υποβολής προσφορών 15η Ιουνίου 2021 και ώρα Ελλάδος 12:00.

Αποσφράγιση προσφορών την 15η Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου €15.000,00.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -  τιμής.