ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Παραγωγή έκθεσης Inspire Project»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Παραγωγή έκθεσης Inspire Project»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο « Παραγωγή έκθεσης Inspire Project»

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών 14η Ιουνίου 2021 και ώρα Ελλάδος 12:00.

 

Αποσφράγιση προσφορών την 14η Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00.

 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου €10.000,00

 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.