ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης και φύλαξης του MOMus»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης και φύλαξης του MOMus»

Προθεσμία υποβολής προσφορών 25η Αυγούστου 2020 και ώρα Ελλάδος 11:00.

Αποσφράγιση προσφορών την 25η Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου €68.200,00

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.