ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Επιχορήγηση του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, MIS 5002214»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Επιχορήγηση του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, MIS 5002214» ΣΕ ΕΞΙ (6) ΤΜΗΜΑΤΑ CPV: 55100000-0/63510000-7, 45212000-6, 32321200-1, 60000000-8, 79713000-5, 79810000-5

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών 7η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα Ελλάδος 16:00.

 

Αποσφράγιση προσφορών την 8η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00 πμ μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου είναι €143.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.