ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Εποπτεία εκθέσεων 7ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης»

Προθεσμία υποβολής προσφορών 23η Αυγούστου 2019 και ώρα Ελλάδος 15:00.

Αποσφράγιση προσφορών την 27η Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου €20.000,00

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής