Μενου

Προκηρυξεις

Προκηρυξεις

18 Νοεμβρίου 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Γενικού/ής Διευθυντή/ριας του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Γενικού/ής Διευθυντή/ριας του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπ' όψιν:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 και 14 παρ. 5 του ν. 4572/2018 “Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 188).
  2. β) του άρθρου 2 παρ. 1 περ. ε΄ εδ. α΄ του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 271), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 57 του ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α΄100),
  3. γ) του άρθρου 2 παρ. 1 περ. ε΄ υποπερ. ββ' του ν. 2557/1997 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3658/2008 «Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄70).
  4. Την ανάγκη διορισμού με τετραετή θητεία του Γενικού Διευθυντή του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) σε εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 4572/2018.

 

Απευθύνει Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την πλήρωση θέσης του/της Γενικού/ής Διευθυντή/ριας του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, εποπτευομένου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δημοσίου νομικού προσώπου (Ν.Π.Ι.Δ), πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης , με τετραετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη θητεία.

 

Βρείτε συνημμένο παρακάτω το πλήρες κείμενο.

ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ