Μενου

29 Μαΐου 2024

Προσκλήσεις Συμμετοχής
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας Μουσείου Φωτογραφίας στον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπ' όψιν:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 και 14 παρ. 5 του ν. 4572/2018 “Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 188).

2.Την ανάγκη διορισμού με τετραετή θητεία του Διευθυντή/Διευθύντριας του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (ΜΦΘ) σε εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 4572/2018

 

 

Απευθύνει διεθνή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή/Διευθύντριας του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί ως επιμέρους υπηρεσιακή μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Πολιτισμού δημοσίου νομικού προσώπου (Ν.Π.Ι.Δ) Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (ΜΟΜus).

 

 

Βρείτε συνημμένο παρακάτω το πλήρες κείμενο και την περίληψη.