Μενου

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Πρόγραμμα «MOMus-PHOTO-VR: Φορητό Εργαστήριο Ανοικτής Πρόσβασης για την Ανάδειξη της Τέχνης της Φωτογραφίας»
29 Νοεμβρίου 2023 - 29 Δεκεμβρίου 2030
Πλατφόρμες

«MOMus-PHOTO-VR: Φορητό Εργαστήριο Ανοικτής Πρόσβασης για την Ανάδειξη της Τέχνης της Φωτογραφίας»

 


Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία ενός Ανοικτού Εργαστηρίου (open lab) Φωτογραφίας με σκοπό να αναδείξει την καλλιτεχνική αξία, αλλά και να συμβάλει στην συντήρηση (μέσω ψηφιοποίησης), τεκμηρίωση, προβολή και ανάδειξη της συλλογής έργων του MOMus-Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (ΜΦΘ), αλλά και της Τέχνης της Φωτογραφίας, γενικότερα. Το Ανοιχτό Εργαστήριο θα υποστηρίζεται από κατάλληλα σχεδιασμένο ψηφιακό κόμβο για την προβολή των συνεργαζόμενων καλλιτεχνών και των έργων τους, με σκοπό τη δημιουργία ομάδων συζητήσεων και την ανταλλαγή απόψεων. Με αυτό τον τρόπο ο ψηφιακός κόμβος, εκτός από συλλογή έργων τέχνης, θα αποτελεί μια πλατφόρμα ζωντανής επικοινωνίας των δημιουργών του, ενώ παράλληλα θα επιτρέπει τον σχεδιασμό ειδικών εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δράσεων για την εξασφάλιση μιας νέας, ελκυστικής, διαδραστικής και εξατομικευμένης πολιτισμικής εμπειρίας σε κάθε επισκέπτη του Mουσείου. Επίσης, θα διατίθεται εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας για την προβολή έργων με τρισδιάστατα ψηφιακά μέσα και με τρόπο που να επιτρέπει τη βιωματική εμπειρία της εμφύθισης σε αυτά, αλλά και την αλληλεπίδραση με το εικονικό περιβάλλον. Το ολοκληρωμένο σύστημα που θα αναπτυχθεί θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε αρχειακό υλικό και συλλογές του ΜΦΘ. 

 

Ενδεικτικά αναμενόμενα οφέλη της συγκεκριμένης πράξης, μέσα από τις παρεμβάσεις που αυτή περιλαμβάνει, είναι:
 

  • Διείσδυση νέων σύγχρονων τεχνολογιών στους κλάδους διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με την διείσδυση νέων σύγχρονων τεχνολογιών οι επιχειρήσεις και οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα είναι σε θέση να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες, οι οποίες θα έχουν ανταγωνιστικό κόστος και θα παρέχονται με
    μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
  • Διεύρυνση πρόσβασης σε ψηφιοποιημένα πολιτιστικά αγαθά. Με την εφαρμογή τεχνικών ψηφιοποίησης, το έργο MOMUS-Photo-VR προσφέρει νέες εμπειρίες και τρόπους θέασης της πολιτιστικής κληρονομιάς, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε κάτι που υπό διαφορετικές περιπτώσεις θα ήταν απόμακρο ή δύσκολα προσβάσιμο.
  • Αύξηση απασχόλησης σε θέσεις υψηλής τεχνολογίας. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του MOMUS-Photo-VR αναμένεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό σε επιχειρήσεις και φορείς του κλάδου διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
  • Οικονομική και εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου από τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

 

 

Στόχος της πράξης είναι να συμβάλει στη συντήρηση, την τεκμηρίωση, την προβολή και την ανάδειξη της συλλογής έργων του ΜΦΘ αλλά και της τέχνης της φωτογραφίας, μέσω χρήσης ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, προτείνεται η ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής για την δημιουργία εμπειρίας ξενάγησης σε διαδραστικό περιβάλλον εικονικού μουσείου φωτογραφίας, όπου διαδραστικές φωτορεαλιστικές μέθοδοι ψηφιακής απεικόνισης υψηλής ανάλυσης (4Κ-UHD) πρόκειται να αξιοποιηθούν με στόχο την ευρύτερη προβολή των έργων και των δημιουργών τους τόσο μέσα στο μουσείο όσο και σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές. Ένας σημαντικός τελικός στόχος του έργου θα είναι η επίδειξη και αξιολόγηση όλων των τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια ενός Ανοικτού Εργαστηρίου (open lab) Φωτογραφίας στο ΜΦΘ με σκοπό τη διαδραστική επαφή του κοινού με τα έργα του, τους δημιουργούς και την Τέχνη της φωτογραφίας γενικότερα. Επιμέρους στόχοι περιλαμβάνουν:

 


1. Δημιουργία ψηφιακών αναπαραστάσεων φωτογραφικού υλικού του εκθεσιακού χώρου
και της σχετικής τεκμηρίωσης από τα έργα του ΜΦΘ
2. Η ανάπτυξη ενός ψηφιακού κόμβου για την ανάδειξη και προβολή του έργου των
διασυνδεδεμένων καλλιτεχνών και την ενίσχυση της δημιουργικότητάς τους.
3. Η υλοποίηση ενός Εικονικού Μουσείου για την παρουσίαση του έργου του μουσείου με
υψηλή ευκρίνεια (Ultra HD 4K) από απομακρυσμένους χρήστες, με χρήση τεχνολογίας
Εικονικής Πραγματικότητας.
4. Η δημιουργία ενός Ανοικτού Εργαστηρίου (open lab) Φωτογραφίας στο ΜΦΘ με σκοπό
την επαφή του κοινού με την Τέχνη της φωτογραφίας, μέσω εκπαιδευτικών δράσεων και
αξιοποιώντας την πρόσβαση στον ψηφιακό κόμβο.
5. Η διεύρυνση της πρόσβασης σε ψηφιοποιημένα πολιτιστικά αγαθά από το ευρύ κοινό.
 


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)